Skip to content

Tiltai

PL

MOSTY

Most króla Mendoga

Most Króla Mendoga został otwarty z okazji 750-lecia koronacji Mendoga. Projekt mostu o plastycznych formach autorstwa Vladasa Treinisa mistrzowsko wtapia się w otoczenie – konstrukcja odtwarza relief Wzgórza Giedymina, nie zasłania zabytkowych budynków, a stojąc przed łukami można zauważyć, że tworzą one kształt litery M.

Most posiada 748 fundamentów palowych, sięgających o długości 10 metrów. Metalowe konstrukcje mostu były montowane na prawym brzegu rzeki, następnie przemieszczane przez rzekę za pomocą pontonów i podnoszone z wykorzystaniem wciągarek. Był to pierwszy przypadek w historii budowy mostów na Litwie, kiedy znajdujące się na brzegu części budowanego mostu były dostarczane na swoje miejsce drogą wodną. Przed otwarciem most został poddany próbie – w ciągu jednego dnia, od rana do wieczora przemieszczał się po nim konwój 18 ciężarówek o łącznej masie 17,5 ton.

Zielony most

Pierwsze informacje o tym moście pochodzą z 1529 roku, kiedy to Albrecht Goštautas otrzymał pozwolenie na budowę mostu na kamiennych filarach. Był on następnie wielokrotnie przebudowywany, a w pewnym momencie w miejscu tym zamierzano wybudować najdłuższy drewniany most w ówczesnej Europie (o długości 73 metrów). Jego historia zakończyła się katastrofą – nagła odwilż na rzece zmyła most. XVIII wieku drewniane elementy pomalowano na zielono, więc zaczęto most nazywać Zielonym.
W 1984 r. w krajobrazie miasta pojawił się nowy most o metalowej konstrukcji, który stał się symbolem nowej epoki. W 1944 r. został on wysadzony przez wycofującą się z Wilna armii niemieckiej. W 1952 roku zastąpiono go stojącym do dziś mostem, ozdobionym ażurowymi balustradami w formie dębowych liści, sprowadzonymi z Prus Wschodnich.

Biały most

Most dla pieszych o długości 240 metrów i szerokości 6 metrów, który łączy nowe i stare miasto, został zbudowany w 1995 roku, a autorem projektu jest architekt Algimantas Nasvytis. Idea przekształcenia tej części miasta w centrum rozrywki sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to w planie generalnym Wilna przewidziano tu nowe centrum rozrywki i wypoczynku.

Przed otwarciem mostu w dniu 25 października 1996 r. był on testowany przez ciężarówki ważące 10 ton, a z jednego końca mostu na drugi maszerowali żołnierze. W 2010 r. na moście zainstalowano rzeźbę „Spindulys-Ietis” („Promień-Włócznia”) autorstwa artystów Kunotasa Vildžiūnasa i Martynasa Lukošiusa, która ma niemal 20 metrów wysokości i symbolizuje przełom, odrodzenie, męstwo i nieustanną walkę o niepodległość.

 

RU

МОСТЫ

Мост короля Миндаугаса

Мост короля Миндаугаса был открыт по случаю 750-летия коронации одноимённого короля. Проект пластичных форм Владаса Трейниса гармонично вписывается в окружающую среду – строение повторяет изгиб холма Гедиминаса, не загораживает исторические здания, а стоя перед арками, можно увидеть букву М.

Мост имеет свайный фундамент из 748 свай длиной до 10 метров. Металлические конструкции моста собирались на правом берегу реки, затем их переправляли через реку на понтонах и поднимали лебедками. Это был первый случай в истории строительства мостов в Литве, когда части, собраны на берегу, были доставлены на на свои места путём перемещения их по воде. Перед открытием мост испытывали на прочность: с утра до вечера по нему проезжала колонна из 18 грузовиков общим весом 17,5 тонн.

Зеленый мост

Первые сведения о мосте относятся к 1529 году, когда Альбрехт Гоштаутас получил разрешение на строительство моста на каменных опорах. Впоследствии он несколько раз перестраивался, и в какой-то момент на его месте должен был появиться самый длинный деревянный мост в Европе того времени (длина 73 метра). Его история закончилась катастрофой – внезапная оттепель и ход льда по реке смыли его дальше по течению. Когда в 18 веке деревянные части моста были окрашены в зеленый цвет, его назвали Зеленым мостом.

В 1894 г. новый мост из металлических конструкций был вписан в ландшафт как символ новой эпохи. В 1944 г. мост был уничтожен немецкой армией, отступавшей из Вильнюса. В 1952 году его заменили на мост, который стоит и по сей день, украшенный ажурными перилами с орнаментом из дубовых листьев, привезенными из Восточной Пруссии.

Белый мост

Пешеходный мост длиной 240 метров и шириной 6 метров, соединяющий новый и старый города, был построен в 1995 году по проекту архитектора Альгимантаса Насвитиса. Идея превращения этой части города в центр досуга возникла еще в 1980-х годах, когда по Генеральному плану Вильнюса здесь предусматривалось строительство нового центра досуга и развлечений.

До его открытия 25 октября 1996 года по мосту ездили грузовики весом 10 тонн, а солдаты маршировали с одного конца моста на другой. В 2010 году на мосту была установлена скульптура «Луч- Копьё» художников Кунотаса Вилджунаса и Мартинаса Лукошюса высотой почти 20 метров, которая символизирует прорыв, возрождение, храбрость и постоянную борьбу за независимость.

Skip to content