Skip to content

Bernulio kamuolys

PL

PIŁKA BERNOULLI

Co mam robić?

Naciśnij pomarańczowy przycisk i skieruj strumień powietrza maksymalnie w górę. Trzymając piłkę, umieść ją w strumieniu powietrza w taki sposób, aby nie spadła. Przesuwając pokrętło w różne strony, spróbuj przerzucić piłkę przez obręcze.

Na co zwrócić uwagę?

Piłka pozostaje w powietrzu.

Co warto wiedzieć?

Prąd powietrza otaczający piłkę jest na tyle silny, aby pokonać siłę grawitacji. Zasada ta, nazwana na cześć szwajcarskiego naukowca Daniela Bernoulli (1700-1782), ma zastosowanie do różnych latających obiektów, ponieważ siła podnoszenia, która powoduje, że samoloty wznoszą się w górę, jest wytwarzana przez powietrze zgromadzone wokół skrzydeł samolotu.

 

RU

ШАРИК БЕРНУЛЛИ

Что делать?
Нажмите оранжевую кнопку и направьте поток воздуха максимально вверх. Придерживая шарик, вложите его в поток воздуха так, чтобы он не упал. Двигая ручку в стороны, попытайтесь перебросить шарик через дуги

На что смотреть?
Шарик остается в воздухе.

Чему научиться?
Поток воздуха, захвативший шарик, достаточно сильный для преодоления силы гравитации. Это принцип, названный в честь швейцарского ученого Даниэля Бернулли (1700-1782 m.), применяется в различных летательных аппаратах, поскольку подъемную силу, под воздействием которой самолеты поднимаются в небо, создает окутывающий крылья самолета воздух.

Skip to content