Skip to content

Katilų salė

PL

Kotłownia

Hala kotłowni została zaprojektowana dla pięciu kotłów parowych.
Wyposażenie pierwszej centralnej elektrowni w Wilnie zostało wyposażone przez specjalistów z fabryki „Bormann & Szwede“. W 1903 roku tu są byli dwa lekko zmodyfikowane kotły parowe „Steinmüller“. Podgrzali oni parę do 300°C, która została przeniesiona do turbin za pośrednictwem kolektora. W 1928 roku zastąpiły ję dwa kotły „Fitzner & Gamper“. W 1935 i w 1938 roku jeszcze po jednemu „Babcock & Wilcox“ zostali zbudowany. Całkowita wydajność kotłów elektrycznych wynosiła 45-51 t/h.
Podczas II wojny światowej Niemcy wysadzili główne pomieszczenia Elektrowni Wilenskiej. Kotły „Babcock & Wilcox“ uszkodzone podczas eksplozji zostały odbudowane i przez zniszczone „Fitzner & Gamper“ w latach 1946-1947 zamontowane trofea z Niemiec – kotły „Borzing”, które w latach 1972-1973 zastąpili kotły „E-35-24-370GM” i „DKVR-20-23-370”.
Kotły opalano węglem lub torfem do 1961 r. Następnie, dzięki gazociągowi z Dasha, Ukrainę, do Wilna, gaz zastąpił paliwo stałe.
Teraz możesz zobaczyć trzy kotły. Ponadto w kotłowni znajdują się również inne urządzenia: trzy ekonomizery i dwa kominy.

 

RU

Котельный зал

Котельный зал был спроектирован для пяти паровых котлов.
Оборудование котельной первой Вильнюсской городской центральной электростанции установили специалисты фабрики „Bormann & Szwede“. В 1903 г. здесь работали два несколько модифицированных паровых котла системы „Steinmüller“. Пар они накаляли до 300°C, далее он через коллектор передавался на турбины. В 1928 г. они были заменены на два котла „Fitzner & Gamper“. В 1935 г. и 1938 г. было установлено еще по одному новому котлу фирмы „Babcock & Wilcox“. Общая продуктивность котлов электростанции была 45-51 т/ч.
Во время Второй мировой войны отступающие немцы взорвали помещения Вильнюсской городской электростанции. Поврежденные при взрыве котлы „Babcock & Wilcox“ были восстановлены, а вместо уничтоженных „Fitzner & Gamper“ в 1946-1947 г. установлены военные трофеи из Германии – котлы „Borzing“, которые в 1972-1973 г. были заменены установленными на сегодняшний день котлами „E-35-24-370ГМ“ и „ДКВР-20-23-370“.
Котлы топились каменным углем или торфом до 1961 г. Позднее, в связи с проведенным в Вильнюс из Дашавы, Украины, газопроводом, твердое топливо было заменено на газ.
Теперь можно осмотреть три котла. Окромя них, в котельном зале также сохранилось и другое оборудование: три экономайзера и два дымовых насоса.

Skip to content