Skip to content

Sovietmečio akcentai

PL

AKCENTY OKRESU RADZIECKIEGO

Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu

Znajdująca się na tym terenie fabryka produkowała gaz do oświetlania wileńskich ulic. Podczas II wojny światowej bombardowanie Zielonego Mostu zniszczyło gazownię. W 1974 roku na tym miejscu wybudowano Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu. Autorem projektu była młoda architektka Nijolė Bučiūtė. Stosując nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, stworzyła ona jeden z najbardziej innowacyjnych budynków w mieście odtwarzający krajobraz urbanistyczny Wilna z oryginalną metaliczną konstrukcją pokrycia, która świadczyła o pojawieniu się nowych materiałów budowlanych.

Dom naukowców

W 1951 roku w stolicy powstał Dom Naukowców, jeden z najwybitniejszych budynków w stylu socrealizmu. Luksusowy dom naukowców przeznaczony był dla lojalnych badaczy naukowych. W czwartej dekadzie XX wieku rząd sowiecki intensywnie wspierał i promował naukę związaną z industrializacją, a nauki humanistyczne miały służyć rozwojowi radzieckiej propagandy.

Wileńska wieża telewizyjna

Najwyższa wieża miasta, o wysokości 326,4 metra, została zbudowana w celu poprawy transmisji nowoczesnego sygnału telewizji kolorowej. Architekt David Bisaladze zaprojektował górną część wieży tak, aby przypominała wieżę zamku Giedymina. Górną część wieży montowano u jej podnóża, a dnia 18 lutego 1978 r. 100-tonowa konstrukcja została podniesiona na wysokość projektową w ciągu 1,5 godziny za pomocą trzech kabli, co było pierwszym na świecie tego typu osiągnięciem. W tamtych czasach było to wielkim dokonaniem technicznym. Według ówczesnych ekspertów, budynek powinien przetrwać 300 lat.

 

RU

АКЦЕНТЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Литовский национальный театр оперы и балета

На этом месте раньше стоял завод, который производил газ для освещения улиц Вильнюса. Во время Второй мировой войны бомбардировка Зеленого моста разрушила газовый завод. В 1974 году здесь был построен Литовский национальный театр оперы и балета. Проект был разработан молодым архитектором Нийоле Бучюте. Применяя современные и функциональные решения, архитектор создала одно из самых инновационных зданий в городе, повторяющее городской ландшафт Вильнюса, с оригинальной металлической накладной конструкцией, которая ознаменовала появление новых строительных материалов.

Дом ученых

В 1951 году в столице был построен Дом ученых, одно из самых выдающихся зданий в стиле социалистического реализма. Роскошные дома учёных предназначались для преданных исследователей. В четвёртое десятилетие 20 века, советское правительство интенсивно поддерживало и продвигало науку, связанную с индустриализацией, а гуманитарные науки должны были служить развитию советской пропаганды.

Вильнюсская телебашня

Самая высокая башня высотой 326,4 метра была построена для улучшения передачи сигнала только что появившегося цветного телевидения. Архитектор Давид Бисаладзе спроектировал верхнюю часть башни так, чтобы она напоминала башню замка Гедиминаса. Верхняя часть башни была собрана внизу, и 18 февраля 1978 года 100-тонный каркас был впервые в мире поднят на проектную высоту за 1,5 часа с помощью трех тросов. С учетом имеющихся в те времена технологий, это был серьёзный прорыв. По мнению экспертов того времени, здание должно было продержаться 300 лет.

Skip to content