Skip to content

Taiklumo pratybos

PL

ĆWICZENIA NA CELNOŚĆ

Co robić?

Wrzuć piłkę do łuku. Spróbuj trafić, patrząc przez okulary i rzucaj, aż trafisz 2-3 razy z rzędu. Następnie rzuć ponownie bez okularów.

Na co zwrócić uwagę?

Najpierw patrząc przez okulary trudno trafić piłką do łuku, ale już po kilku rzutach sytuacja się zmienia. Po zdjęciu okularów rzucana piłka nie od razu trafia do łuku.

Czego się nauczyć?

Zakrzywiona soczewka okularu przesuwa pole widzenia na bok. Nasz mózg dostosowuje się do zmian i uwzględnia to przy obliczaniu trajektorii rzutu.

 

RU

ЗАНЯТИЯ ПО МЕТКОСТИ

Что делать?

Попадите мячиком в корзину. Попробуйте попасть, смотря сквозь очки и бросайте, пока не попадете 2-3 раза подряд. Тогда бросайте еще раз без очков.

Что заметить?

Поначалу, смотря сквозь очки, сложно попасть мячиком в корзину, но, спустя несколько бросков ситуация меняется. Когда снимаете очки, брошенный мячик не сразу попадает в корзину.

Чему научиться?

Кривая линза очков смещает поле зрения в сторону. Наш мозг приспосабливается к изменениям и принимает их во внимание, рассчитывая траекторию броска.

Skip to content