Skip to content

Žirmūnai

PL

ŻYRMUNY

Do XVIII wieku na terenie Żyrmun (Žirmūnai) istniało tylko kilka małych osad wieśniackich. Jedną z nich nazywano kiedyś Rybaki (Žvejai), od której pochodzi nazwa dzisiejszej ulicy. W tej części miasta znajdował się założony przez Zygmunta II Augusta dwór królewski, zwany Derewnictwo. Na jego terenie działał młyn pływający, niepodobny do żadnego innego istniejącego w tamtym czasie. Później osiedlili się tu mnisi, nadając miejscu nazwę Tuskulany, od dzieła Cycerona zatytułowanego „Rozmowy tuskulańskie”.

Na wybrzeżu znajdował się niegdyś kościół karmelitów bosych pod wezwaniem św. Teresy, który w wyniku wylewu rzeki Wilii został uszkodzony i musiał zostać rozebrany, a jego miejsce na krótko zajął tartak.

Pałac Sportu w stylu brutalistycznym został zaprojektowany przez architekta Eduardasa Chlomauskasa i jego współpracowników w 1964 r. W tamtym czasie unikalna konstrukcja dachu dorównywała najsłynniejszym światowym projektom. Zakrzywiona sylwetka oraz kontrast żelbetu i szkła odzwierciedlały ducha nowoczesnej architektury.

W czasach radzieckich w miejscu mostu Króla Mendoga znajdował się sezonowy most pontonowy dla pieszych. W 1975 roku, po koncercie odbywającym się w Pałacu Sportu, jego uczestnicy postanowili nim przedostać się na drugi brzeg rzeki. Montowanie mostu było jeszcze nieukończone, dlatego konstrukcja nie była w stanie wytrzymać ciężaru przechodzących tłumów i liny mocujące pękły, a most zaczął tonąć. Zawalenie się mostu poskutkowało ofiarami śmiertelnymi.

 

RU

ŽIRMŪNAI

До 18 века, на территории Жирмунаи было всего несколько деревень. Одна из них, когда-то называвшийся Рыбаки (Žvejai), обозначена названием нынешней улицы. В этой части города находилось основанное Сигизмундом Августом замковое поместье, известное как Деревництва. На его территории работала не похожая ни на одну другую плавучая мельница. Позже здесь поселились монахи, которые дали этому месту название Тускуленай, в честь произведения Цицерона „Беседы Тускула”.

На этом побережье когда-то стоял храм босоногих кармелитов им. Святой  Терезы, который пострадал от разлива реки Нерис, и его пришлось снести, а на его месте на короткое время обосновалась лесопилка.

Дворец спорта в стиле брутализма  был спроектирован архитектором Эдуардасом Хломаускасом и его коллегами в 1964 году. В то время уникальная конструкция крыши стояла в одном ряду с самыми известными проектами в мире того времени. Изогнутый силуэт и контраст железобетона и стекла отражали дух современной архитектуры.

В советское время на месте моста Короля Миндаугаса находился сезонный пешеходный понтонный мост. В 1975 году после концерта во Дворце спорта, его участники решили воспользоваться мостом, чтобы перебраться на другой берег реки. Сборка моста была еще незавершенной, поэтому конструкция не выдержала наплыва толпы, порвались крепежные канаты и мост начал тонуть. Обрушение моста привело к человеческим жертвам.

Skip to content