Skip to content

Elektros šviesa

PL

Światło elektryczne

Energię elektryczną można również wykorzystać jako sztuczne źródło oświetlenia. Kiedy Alessandro Volta w 1800 roku wymyślił baterię elektryczną, prąd elektryczny uczy się oszczędzać przez dłuższy czas. Po kilkudziesięciu latach pojawiły się lampy Volta, które ze względu na wyjątkowo intensywne światło były głównie wykorzystywane do oświetlenia zewnętrznego. Lampy te były niepraktyczne: wysokie i wymagające wielu czynności konserwacyjnych – ich płonące elektrody węglowe umieszczone naprzeciw siebie trzeba było zbliżyć Tego rodzaju oświetlenie było drogie.
W 1876 r. tak zwane świece elektryczne, stworzone przez rosyjskiego naukowca Pavela Jabłochowa, wyglądały bardziej zaawansowany: ich elektrody węglowe zostały ustawione równolegle. Przez ponad więcej czym 90 minut palenia, wykorzystywano je do oświetlania ulic Paryża, Londonu, Peterburga.
Βateria A. Volta, ilustracja, 1890 r.
Ilustracja spalających się elektrod węglowych jeden przy drugi, 1890 rok.
Lampa Volta, ilustracja, 1890 r.
Części „Elektrycznej świecy” P. Jabločkova, ilustracja, 1890 r.

RU

Электрический свет

Электричество также может использоваться в качестве источника искусственного света. Когда в 1800 г. Алессандро Вольта изобрел электрическую батарею, люди научились хранить электроэнергию более длительный срок. Через несколько десятилетий появились дуговые лампы Вольта, которые, в связи с очень интенсивным светом, использовались для уличного освещения. Эти лампы не были практичными: большими и требовали особого обслуживания – их обгоревшие электроды из древесного угля, расположенные один против другого, было необходимо приближать. Такой способ освещения был дорогим.
В 1876 г. так называемые электросвечи, изобретенные русским ученым Павлом Яблочковым, были немного совершеннее: их угольные электроды были расположены параллельно. Горя немного дольше, 90 минут, они использовались для освещения улиц Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка.
Батарея А. Вольта, иллюстрация, 1890 г. A.
Приближение друг к другу обгоревших электродов из древесного угля, иллюстрация, 1890 г.
Дуговая лампа Вольта, иллюстрация, 1890 г.
Части «электрической свечи» П. Яблочкова, иллюстрация, 1890 г.

Skip to content