Skip to content

Senamiestis

PL

STARE MIASTO

Chociaż pierwsza wzmianka o mieście Wilnie pochodzi z 1323 roku – pierwsi mieszkańcy na terenie obecnego Starego Miasta osiedlali się już w epoce kamienia. Wilno słynęło z gościnności swoich mieszkańców od czasów panowania Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina , który zapraszał przybyszów z innych krajów do uprawiania handlu, rzemiosła i swobodnego praktykowania swojej wiary.

Na Wilno oddziaływały idee renesansu i humanizmu, w 1579 r. tu założono uniwersytet, dzięki czemu stolica Litwy stała się ważnym ośrodkiem naukowym i wydawniczym. Miasto niejednokrotnie było niszczone przez pożary, epidemie dżumy i wojny. W XIX w. zostały brutalnie stłumione dwa powstania. XX wiek upłynął pod znakiem wojen i zmian władzy politycznej. Klęski jednak nie zniweczyły idei demokratycznych i przynależności narodowej, które z powodzeniem przetrwały w działalności podziemnej, a Wilno pozostawało ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym.

 

RU

СТАРЫЙ ГОРОД

Хотя Вильнюс впервые упоминается в 1323 году, первые жители поселились на территории нынешнего Старого города еще в каменном веке. Со времен князя Гедиминаса Вильнюс славился своим гостеприимством, приглашая людей из других стран заниматься торговлей, ремеслами и свободно исповедовать свою веру.

На Вильнюс оказали влияние идеи Возрождения и гуманизма — в 1579 году был основан университет, благодаря чему столица стала важным центром науки и книгоиздания. Город не раз был опустошен пожарами, чумой и войной. В 19 веке были жестоко подавлены два восстания. 20 век был отмечен войнами и сменой политической власти. Однако это не победило идеи демократии и государственности, которые успешно существовали в подполье общества, а Вильнюс оставался важным культурным и политическим центром.

Skip to content